Saaremaa Kaubamaja

Parkimistingimused:

 • Parkimistasu makstakse parkimise eest ööpäevaringselt seitse päeva nädalas.
 • Parkimistasumäär on 1€ tund.
 • Parkimise alustamisel on 1 tund parkimist tasuta.
 • Parkimistasumäär iga järgmise alustatud 30 minuti kohta on 0,50€.
 • Vajadusel võib Saaremaa Tarbijate Ühistu muuta tasulise parkimise kellaaega või põhjendatud juhul parkimiskorralduse peatada.
 • Sõiduki Saaremaa Kaubamaja tasulisse valveta parklasse sisenemisega loetakse, et sõidukijuht on Parkimistingimustega nõustunud ja Parkimislepingu sõlminud.
 • Sõidukijuht on kohustatud Parkimise korraldajale maksma sõiduki parklasse sisenemisest alates parkimistasu, mida arvestatakse ööpäevaringselt seitse päeva nädalas.
 • Parkimistasu suurus, maksmise tingimused ja viis on märgitud tõkkepuu terminali vahetus läheduses või vastaval infotahvlil.
 • Parkimistasu tuleb maksta enne sõidukiga parklast väljumist.
 • Parklas on lubatud parkida ainult (parklasse sissesõidul) registreeritud sõidukit, mis on ohutu ja millest ei lähtu ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjutusi.
 • Parklas parkimine ja liiklemine toimub sõidukijuhi isiklikul vastutusel.
 • Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja liiklemise käigus sõidukile tekitatud kahju eest.
 • Sõidukijuht peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, s.o sõiduki parkimiseks.
 • Parkimine on lubatud ainult vastaval tähistatud alal kooskõlas parklasse paigaldatud viitade, märkide ja Parkimise korraldaja juhistega. Sõiduk tuleb parkida mahamärgitud parkimiskoha joonte vahele.
 • Parkimine invakohtadel on lubatud ainult puudega inimese sõiduki parkimiskaardi olemasolul, mis on paigutatud sõiduki armatuurlauale nähtavale kohale.
 • Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Parkimislepingu pooleks.
 • Parkimistingimuste rikkumise korral on parkimise korraldajal õigus nõuda sõidukijuhilt leppetrahvi kuni 60€.
 • Leppetrahv muutub sissenõutavaks vastava nõude esitamise hetkest.
 • Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist ning parkimise korraldaja võib lisaks leppetrahvile nõuda sõidukijuhilt kahju hüvitamist.

Teavet parkimistingimuste ja parkimistasude kohta saab telefonil +372 5915 1550.

Ostukorv

0

Ostukorvis ei ole tooteid.

X